Ledeninformatie

Aan: Leden werkgeversvereniging VERMO

Van: Piet-Hein Kolff, vrz werkgeversvereniging VERMO

Onderwerp: Actuele stand van zaken VERMO-aangelegenheden

 

Geachte leden,

Na onze laatste ledenvergadering op 13 december 2018 hebben er diverse ontwikkelingen plaats gevonden. Namens het bestuur van de werkgeversvereniging wil ik jullie daarvan op de hoogte brengen.

Ontwikkelingen cao

Na afloop van de termijn van de huidige cao is de nieuwe en aangepaste versie inmiddels door de partners goedgekeurd en ondertekend. De nieuwe cao geldt tot 1-1-2020.

Het streven is om in de loop van 2019 een nieuwe en actuele versie van de cao op te stellen, gebaseerd op eerder geformuleerde uitgangspunten van onze vereniging.

Het bedrijfspensioenfonds Recreatie heeft inmiddels vrijstelling en dispensatie verleend voor de VERMO-organisaties inzake een verplichte aansluiting bij dat pensioenfonds. Over dit onderwerp is de afgelopen maanden veelvuldig overleg gevoerd tussen de VERMO en dat pensioenfonds. De huidige ontwikkeling zal naar verwachting de realisatie van een Algemeen Verbindend Verklaring voor de VERMO makkelijker maken. De definitieve procedures en regels voor de vrijstelling van het BPF Recreatie worden spoedig verwacht .

HRM

De HRM-werkgroep heeft een eerste aanzet gegeven voor de gewenste modernisering van onze cao, gebaseerd op bestuurlijke uitgangspunten zoals realisering van onderwerpen in het kader van goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Daarbij wordt gekoerst op een meer eigentijdse cao waarin de belangrijkste zaken op hoofdlijnen worden uitgewerkt met meer mogelijkheden voor VERMO-leden om onderwerpen op detailniveau uit te werken in sectorale dan wel lokale voorschriften en reglementen , afhankelijk van regionale of lokale behoeften op dat terrein.

Bestuursaangelegenheden

Het bestuur is inmiddels, in de nieuwe samenstelling, enkele keren bijeen geweest.

Gesproken is ondermeer over een verdeling van taken, de instelling van commissies, de invulling van een vervolgbijeenkomst op de eerder gehouden conferentie in het voorjaar van 2018, een aanpak en planning van de activiteiten voor 2019 en de wijze waarop de gewenste verbinding en afstemming tussen de verschillende activiteiten gerealiseerd kan worden.

Binnen het bestuur is de volgende taakverdeling afgesproken:

 • Piet-Hein Kolff, voorzitter 
 • Michel Bloemsma, penningmeester
 • Bas Morsink, lid
 • Jan Belles, wnd secretaris en adviseur

Voor enkele belangrijke items zal zoveel mogelijk met commissies en concrete opdrachten worden gewerkt. De onderwerpen zijn:
 

 • Strategie en koers
  Het betreft een bestuursverantwoordelijkheid met Piet-Hein Kolff als aanspreekpunt;
   
 • Cao

Dit onderwerp is belegd bij Bas Morsink en Jan Belles. Zij richten zich vooral op dit procesmatige kant van dit onderwerp, inclusief de onderhandeling met de bonden en gewenste onderhandelingsstrategie daarbij;
 

 • HRM/overig

Vanuit het bestuur is Michel Bloemsma de trekker hiervan. De HRM-werkgroep zal met name operationele onderwerpen voorbereiden en uitwerken .

 

Inmiddels zijn door de verschillende commissies nadere voorstellen uitgewerkt. Deze concepten zullen worden geagendeerd voor de geplande werksessie in maart en vervolgens ter besluitvorming worden voorgelegd aan eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

 

Planning overlegvormen 2019

 

Algemene ledenvergadering VERMO

Data:   25 april en 12 december 2019.

Tijd:     Van 10.00 tot 12.00 uur

Plaats: Kantoor Accres, Laan van Westenenk te Apeldoorn

 

Onderwerpen voor het overleg op 25 april 2019:

Besluitvorming over:

 • opbrengsten werksessie 14 maart
 • stemrecht
 • financiële verantwoording
 • rooster van aftreden bestuur
 • instelling en rooster van aftreden kascommissie

                     

Bestuursoverleg

Data:    21 februari, 4 juni, 5 september en 26 november

Tijd:      Van 10.00 tot 12.00 uur

Plaats:  bestuursleden zijn wisselend gastheer van dit overleg

 

Werksessie strategie en cao

Het betreft vooralsnog een eenmalige bijeenkomst.

Datum:  Donderdag 14 maart

Tijd:        Van 10.00 tot 15.00 uur

Plaats:    Kantoor Accres, Laan van Westenenk te Apeldoorn

 

Onderwerpen voor deze bijeenkomst zijn:

 • strategische kaders 2019 en verder (vervolg op VERMO-conferentie 2018)
 • cao: planning 2019/aanpak en werkwijze 
 • doorkijk agenda Algemene Ledenvergadering 25 april

 

Apeldoorn, januari 2019

namens het bestuur van de werkgeversvereniging VERMO,

 

Piet-Hein Kolff, Voorzitter

 

Brieven

Documenten
Brief leden vermo april 2019