5 February 2019

Ontwikkelingen cao Vermo

Ontwikkelingen cao Vermo

Na afloop van de termijn van de huidige cao is de nieuwe en aangepaste versie inmiddels door de partners goedgekeurd en ondertekend. De nieuwe cao geldt tot 1-1-2020.

De nieuwe cao kent ten opzichte van de voorgaande een aantal technische wijzigingen, die door veranderende wetgeving, opschuiving aow leeftijd en dergelijke noodzakelijk waren. Tevens is de werkingssfeer van de vermo cao beschreven. Er is het nodige gedaan, echter geen verandering die voor medewerkers een verslechtering of verbetering inhouden.

In 2019 zal er samen met de vakbonden gewerkt worden aan een nieuwe cao. Vooraf zal aan het begin van 2019 door de VERMO organisaties in de ledenvergadering vastgesteld worden op welke wijze en met welke uitgangspunten, zodat nog voor de zomer overleg gevoerd kan worden met de vakbonden.

Een belangrijk actueel onderdeel bij de cao is de aansluiting behouden bij het Pensioenfonds ABP. Dat stond zwaar onder druk door de verplichtstelling om aan te sluiten bij het pensioenfonds recreatie. Inmiddels heeft het bedrijfspensioenfonds Recreatie vrijstelling en dispensatie verleend voor de VERMO-organisaties inzake een verplichte aansluiting bij dat pensioenfonds. Over dit onderwerp is de afgelopen maanden veelvuldig overleg gevoerd tussen de VERMO, bonden en dat pensioenfonds. De huidige ontwikkeling zal naar verwachting de realisatie van een Algemeen Verbindend Verklaring voor de VERMO met een aansluiting bij het ABP makkelijker maken. De definitieve procedures en regels voor de vrijstelling van het BPF Recreatie worden spoedig verwacht.

Terug naar overzicht

Delen